Genom NCC Kielo skapar täkter biologisk mångfald

Kielo är NCC:s metod för att säkerställa att en täkt uppfyller vissa kriterier som förväntas öka den biologiska mångfalden. Sofiedal, utanför Karlstad, är en täkt som redan från start 2018 haft det perspektivet. Nu satsar vi på att främja fågelbeståndet i täkten.

Täkter kan av många uppfattas som påtagliga ingrepp i miljön. Men faktum är att täkter i själva verket kan skapa stor biologisk mångfald. Inte minst om man jobbar lite på det.

I Sofiedal bergtäkt har vi tillstånd att ta ett 33 hektar stort skogsområde i anspråk för täktverksamhet. Till skillnad från andra täkter som också har blivit, eller ska bli, NCC Kielomärkta har vi här tagit med det biologiska perspektivet från början. Vi gjorde nämligen en naturvärdesinventering med hjälp av en expertkonsult som föreslog de åtgärder vi nu planerar att genomföra för att öka mångfalden.

Unika klimat och mikromiljöer

Vi har kommit fram till att en täkt skapar unika klimat och mikromiljöer som gynnar arter som annars utkonkurreras i tät vegetation. Det kan handla om pilgrimsfalkar och berguvar, olika insektsarter och groddjur eller växter som behöver mager jord och mycket sol. Det finns många djur och växter som trivs i den miljö som en täkt skapar.

I Sofiedal är det till att börja med bland annat olika sorters steklar som ska kunna etablera sig i en miljö som skiljer sig från den där de vanligen utkonkurreras eller där de har svårt att etablera sig på grund av att det är stadsmiljö. Här handlar det framför allt om bin, humlor, getingar och myror. Bin och humlor har stor betydelse för växters pollinering i området och steklar är föda för både fåglar och små däggdjur.

Nu ska vi satsa på att främja fågelbeståndet i täkten. Under våren kommer fågelholkar att placeras ut i täkten för att locka och ge boplatser för småfåglar.

Ger biologiskt mervärde

I förlängningen kommer täkten att utvecklas ytterligare vilket öppnar för att fler rara arter får en hemvist. Vi spränger oss ner under grundvattennivån. Det innebär att en sjö bildas. Den kan vi behålla och där kan groddjur som exempelvis salamandrar stortrivas. Det vet vi från andra täkter där vi jobbat på liknande sätt.

Så summa summarum kan alltså täkter i själva verket ge biologiskt mervärde – i skarp kontrast till vad man skulle kunna tro. Visserligen gör vi ingrepp i miljön, men vi kan också samtidigt gynna den biologiska mångfalden och skydda vissa arter som annars skulle ha svårt att överleva. Jag tycker att det känns bra.

Konceptet NCC Kielo kommer från Finland där det först etablerades 2012. Det har nu blivit en nordisk metod för att främja biologisk mångfald inom hela NCC Industry.

/Carin Calvert, råvaruhandläggare på NCC Industry

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Carina Marklund

    22 april, 2020 23:26

    Spännande arbete!