För mycket vatten kan förorena vattnet

Hur går det ihop? Det handlar om dagvatten och hur det hanteras – och om hur systemen för dagvatten är underdimensionerade på många ställen. Idag 22 mars är det världsvattendagen och årets tema är ”Att värdesätta vatten”, ett viktigt tema ur flera perspektiv.

Hur går det ihop? Det handlar om dagvatten och hur det hanteras – och om hur systemen för dagvatten är underdimensionerade på många ställen. Idag 22 mars är det världsvattendagen och årets tema är ”Att värdesätta vatten”, ett viktigt tema ur flera perspektiv.

Pågående dagvattenarbete i centrala Malmö, där vi tillsammans med VA Syd gör plats för vattnet. Foto: NCC

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige har vi rent och fint vatten i kranarna och vi tar tillgången för givet.  Vi tar också för givet att systemen för rening och transport av vattnet till och från kranen fungerar samt att vi har en effektiv dagvattenhantering. Men många av dagens VA-anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras, samtidigt som det ställs nya krav på vattenrening nu.

Vatten är en resurs vi måste värna om

I tätbyggda städer med mycket asfalterade och hårdgjorda ytor kan det vara svårt för regnvattnet att rinna undan och tränga ner i marken på ett naturligt sätt. När det kommer stora volymer vatten från skyfall eller när marken är vattenmättad kan de befintliga VA-systemen ha svårt att hantera flödet.

Ni har säkert sett enorma vattenpölar när brunnarna inte klarar av att svälja allt regnvatten. Då blir det problem såväl med framkomlighet och tillgänglighet i staden som med översvämningar och bräddningar av förorenat vatten ut i vattendrag och hav. Särskilt problematiskt kan det bli i äldre kombinerade system, där regnvattnet blandas med spillvatten.

Mindre bra dagvattenhantering i Majorna, Göteborg. Foto: NCC

Naturlig vattenbalans

Att ta hand om regnvattnet där det faller skapar en mer naturlig vattenbalans i städerna. Detta kan exempelvis göras genom öppna dagvattenlösningar i form av dammar och våtmarker, där reningen av vattnet görs naturligt med växter, eller med genomsläpplig markbeläggning och andra mer kreativa lösningar. Vägar, gator och parkeringsytor kan till exempel användas för att infiltrera och fördröja vatten. NCC har flera lösningar för detta som vi bland annat använt i Köpenhamn.

Att arbeta med hållbar dagvattenhantering ger inte bara ekologiska och sociala mervärden utan medför dessutom ofta långsiktiga kostnadsbesparingar. Det ställer dock krav på samhällsplanering, tekniska lösningar, dagvattenavledning för hantering av översvämningsrisker samt rening av dagvattenföroreningar.

Östra länken, Luleå. Stort VA-arbete som 2018 utsågs till ”Årets bygge”. Foto: NCC/Luleå kommun

Specialistkompetens inom vatten

NCC har lång erfarenhet och specialistkompetens inom vatten, t ex schaktfritt ledningsbyggandehållbar dagvattenhantering och VA-processkompetens. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. Ofta är bästa sättet att jobba tillsammans för att hitta rätt lösning, där vi kan bidra med att planera, leda och bygga, det som vi älskar att göra mest.

Under lång tid har vi på NCC byggt ut och renoverat Sveriges VA-system och jobbat i nära samarbete med många av landets kommuner. Under detta arbete har vi på nära håll sett många av de stora utmaningarna som finns. Tillsammans med Svenskt Vatten tog vi nyligen fram en rapport om hur Sveriges VA-system kan moderniseras.

>> Ta del av vår rapport ”Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?”

Vattnet går runt i ett evigt kretslopp och är en resurs som vi behöver bli bättre på att värdesätta. Därför är Världsvattendagens tema ”Att värdesätta vatten” viktigt ur många perspektiv.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.