Samverkan framtidssäkrar sjukhusbyggnader

Som ansvarig för NCC:s sjukhuserbjudande har jag ofta anledning att fundera på framtiden för vård- och sjukhusbyggnader runt om i landet. Det handlar ju om byggnader som inte bara ska fungera dygnet runt, alla dagar i veckan, utan som också ska stå länge på samma plats och är centrala i staden för de som bor och arbetar där – i generation efter generation. Då gäller det att träffa rätt i framtidsspaningarna.

Som ansvarig för NCC:s sjukhuserbjudande har jag ofta anledning att fundera på framtiden för vård- och sjukhusbyggnader runt om i landet. Det handlar ju om byggnader som inte bara ska fungera dygnet runt, alla dagar i veckan, utan som också ska stå länge på samma plats och är centrala i staden för de som bor och arbetar där – i generation efter generation. Då gäller det att träffa rätt i framtidsspaningarna.

Tänka långsiktigt och ha helhetsgrepp när nya vårdlokaler ska byggas

Sverige står inför en monumental uppgift: att bygga en stor mängd framtidssäkrade och hållbara sjukhusbyggnader för en verksamhet i konstant utveckling, samtidigt som kostnaderna måste hållas i schack. Det är en utmaning som kräver ett nära samarbete och en djup förståelse för de komplexa faktorer som påverkar sjukvården och de byggnader som vården bedrivs i.

I samband med dessa kommande upphandlingar av nya sjukhusbyggnadsprojekt behöver regionerna inte enbart undersöka de direkta investeringskostnaderna, utan också de mer långsiktiga driftskostnaderna. Samtliga nyckelspelare (regioner – arkitekter – konsulter – entreprenörer – leverantörer) behöver tillsammans arbeta för att identifiera jämförelsevärden som även inkluderar inte enbart de kommande operativa kostnader kopplade till fastighetsdrift utan även de vårdoperativa kostnaderna och hur de kan påverkas genom val man tvingas göra tidigt i planeringsprocesserna för det nya bygget.

En sådan strategi kräver ett helhetstänk och ett helikopterperspektiv, det är först då det går att bedöma kostnadseffektiviteten för det nya sjukhuset.

Strukturerad involvering och rätt krav från start

Kravställning i sjukhusprojekt är extremt komplex och involverar många intressenter med skiftande behov utifrån olika roller och uppdrag. Detta leder många gånger till en överbelastning av önskemål som det är så gott som tekniskt omöjligt att lösa på ett kostnadseffektivt sätt.

Genom att istället involvera alla intressenter på ett strukturerat sätt, integrera driftsaspekterna tidigt i planeringsprocessen och ha en helhetssyn på kostnaderna kan vi skapa sjukhusbyggnader som är både kostnadseffektiva och effektiva i vården. Det handlar om att hitta en balans mellan behov och kostnader och att vara beredd att investera i lösningar som på lång sikt kan bidra till ökad effektivitet och bättre vård.

Min erfarenhet, efter att ha arbetat med att bygga sjukhus i över trettio år, är därför att mer tid och resurser bör läggas på förstudier och tidiga skeden i sjukhusbyggnadsprojekt. Det leder till att rätt beslut tas från början och att projektet inte avviker från de verkliga behoven på grund av bristfälliga grunddata eller överdrivna krav. Man måste skilja på ”nice to have” och ”need to have”.

Samverkan med alla nyckelintressenter är avgörande

På NCC har vi arbetat länge i samverkan, det passar särskilt bra i stora och komplexa sjukhusprojekt där tidig dialog mellan alla intressenter är en avgörande framgångsfaktor. Det är först när alla nyckelintressenter involveras från start, när vi har en gemensam bild av hur processen och målbilden ser ut och när rätt och strategiskt viktig kunskap tillförs i rätt projektskede som man kan åstadkomma en optimerad och effektiv vårdbyggnad.

I slutändan handlar det om att skapa sjukhus som inte bara möter dagens behov utan också är rustade för framtiden. Genom samverkan kan vi tillsammans prioritera rätt och få största möjliga utväxling av investeringen – både samhällsekonomiskt, verksamhetsmässigt och för den enskilda individen. Mer vård för pengarna helt enkelt. Det är en utmaning, men också en möjlighet att göra verklig skillnad för människor och för samhället som helhet.

Michael Gustavsson

Affärsansvarig NCC Sjukhus

Läs mer om NCC sjukhus här.

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.