Säkerhet är ett lagarbete – säg ifrån och agera!

”Varför stoppades inte tävlingarna?” Awareness Day på Korsvägen bjöd på något helt annorlunda i år. Geert van der Linde, Chief Safety manager på Royal BAM, höll en interaktiv presentation om hur lagarbete är ett måste för att få säkerheten på topp. Som exempel på när det inte fungerar lyfte han fram den tragiska helgen i Formel 1-tävlingen San Marine Grand Prix i Imola 1994 då två personer omkom.

”Varför stoppades inte tävlingarna?” Awareness Day på Korsvägen bjöd på något helt annorlunda i år. Geert van der Linde, Chief Safety manager på Royal BAM, höll en interaktiv presentation om hur lagarbete är ett måste för att få säkerheten på topp. Som exempel på när det inte fungerar lyfte han fram den tragiska helgen i Formel 1-tävlingen San Marine Grand Prix i Imola 1994 då två personer omkom.

Även om det finns likheter mellan Formel 1 och bygg- och anläggning så handlade presentationen inte om det. Händelserna på Imola var ett avstamp för diskussioner om vikten av att skapa ett sammansvetsat lag med kollegor som litar på varandra och tillsammans skapar en trygg arbetsmiljö. När man ser filmklippen i presentationen och hör det som sägs i dem är det uppenbart att något var på tok. Hur kommer det sig att ingen stoppade tävlingarna? Och hur hänger det beteendet ihop med byggvärlden?

En byggarbetsplats är oftast en komplicerad yta med många olika aktiviteter som pågår samtidigt. Det går inte för en person att själv ha total koll på alla risker. Därför är det så viktigt att vi hjälper varandra med säkerheten. Vi måste skapa en miljö där det är helt ok att ta en Time Out och hindra varandra från att göra något som kan vara farligt, en miljö där vi är tacksamma för våra kollegors hjälp och riktar ett ärligt Tack för hjälpen! när de påtalar att något ser riskfyllt eller tokigt ut. Vi måste ta oss inställningen Jag är ansvarig för mina kollegors säkerhet, eller som vi säger på Royal BAM: Din säkerhet, är min säkerhet.

Om vi agerar på tidiga signaler kan vi förhindra olyckor

En olycka kommer sällan som en överraskning, där finns oftast signaler en kunde ha agerat på. Med det sagt är det lätt att vara efterklok och se helheten i en situation när den är över. När man är mitt i något är det svårt att se alla detaljer och att se helheten.

Men om det är möjligt att i efterhand se varningssignalerna, så måste vi öva oss i att identifiera dem i nuet. Och än viktigare – vi måste agera på dem.

Det kan vara jobbigt att säga åt en kollega att sluta göra något. Det kan kännas obekvämt och obehagligt att ifrågasätta någons arbetsmetoder. Men jag kan garantera dig att den korta stunden av obehag är ingenting jämfört med den storm av svåra känslor som du måste hantera om en olycka inträffar. Vi vill aldrig se tillbaka på en situation och säga ”Alla signalerna fanns, vi borde ha agerat på dem – men av någon anledning så gjorde vi inte det.”

Gör kollegornas säkerhet till ditt ansvar

Om du arbetar i något av mina projekt så kommer jag alltid att stödja dig om du tar en Time Out eller på något annat sätt stannar produktionen med avseende på säkerhet. Vi ser hellre för många stopp än för få. Jag vet att Per Kinell, projektchef på Korsvägen, håller med mig till 100%. Så, tveka inte att göra dina kollegors säkerhet till ditt ansvar.

Och, har du input på hur vi kan bidra till att skapa en sådan kultur så välkomnar jag dig att höra av dig – jag är idel öra.

Bästa hälsningar, och jobba säkert!

/Björn Hoffmann, produktionschef WLC Korsvägen

 

[box] Vad som hände på Imola

Under tävlingshelgen skedde sju större olyckor, bland dem var:

Kval- och övningsrundor fredag: Rubens Barrichello flyger in i en vägg och bryter näsan och en arm

Kval- och övningsrundor lördag: Roland Ratzenberg omkommer I en olycka.

Tävlingsdag söndag: Pedro Lamy kör in i en tävlingsbil som fått stopp vilket leder till att delar av chassi och hjul flyger in över publiken och några skadas. Strax därefter kör Ayrton Senna in i en betongbarriär i 300 km/h och omkommer. [/box]

 

[box type=”shadow”] WLC, Royal BAM and Korsvägen WLC är en förkortning av West Link Contractors, ett joint venture mellan Wayss & Freytag (dotterbolag till Royal BAM) och NCC som har projektet Korsvägen i Göteborg. Korsvägen är en deletapp av Västlänken. [/box]

 

Read the blog in English:

Safety is a team effort – speak up and intervene!

“How come that race wasn’t stopped?” Awareness Day at WLC project Korsvägen in Gothenburg was something entirely different this year. Geert van der Linde, Chief Safety Manager at Royal BAM, held an interactive presentation on how safety is a team effort. The backdrop to Mr. van der Lindes presentation was the horrific weekend at the Formula 1 San Marino Grand Prix at Imola in 1994.

Even though there are similarities between Formula1 and construction, the presentation was not about that. The weekend at Imola served as a backdrop for discussions about reacting to early signals and the importance of creating an interdependent team, with colleagues that care about each other and have each other’s backs. When watching some film clips about the race and listening to what is said in it, is clear that something ought to have been done. How come it wasn’t? And how does that behavior correlate into our world of construction?

A building site is a complicated space with many different actions going on at the same time. There is no way an individual person can ha a complete overview of all the risks at a site, and that is why it is so important to help each other with the safety. We need to create an environment where it is ok to take a time out and stop each other from doing something potentially harmful, an environment where we accept our colleagues’ help and give them a meaningful and genuine “thank you” when keeping us safe. We need to adopt the mindset I am responsible for the safety of my colleagues, or, as we say within Royal BAM: Your safety is my safety.

If we act on the early signals – we can stop accidents

An accident never comes by surprise. There are always signals one could have acted on. That being said, it is easy to connect all the dots and get the full picture in hindsight when all is said and done. When you are in the middle of a situation, it is difficult to see all details and still have an overall view.

If it is possible to see all warning signals that lead up to a serious accident in hindsight, we must train ourselves to look for warning signals in our everyday environment. And more importantly, we must act on the signals we see.

It can be awkward to tell a colleague to stop doing something. It can feel unpleasant and uncomfortable to question someone’s working methods. But I can assure you that the brief feeling of awkwardness is nothing compared to the full-on assault of difficult emotions you have to deal with when an accident happens. We don’t want to look back at a situation and say: “All the signals were there, we really should have acted on them – but for some reason we didn’t.”

Make your colleagues safety your safety

If you work in any of my projects, I will always support you if you choose to take a Time Out or in any way stop the production with regards to safety issues. We much rather have too many stops than too few. I know that Per Kinell, project manager at Korsvägen, agrees with me on this 100%. So, please do not hesitate to make your colleagues safety your safety.

And, if you have any input on how we can help create such an environment, please get in touch with me – I am all ears.

Best regards, and stay safe.
/Björn Hoffmann, production manager WLC Korsvägen

 

[box] What happened at Imola in short

There were seven major accidents during the weekend the largest ones were:

Qualifying race Friday: Rubens Barrichello had an accident and suffered a broken nose and a broken arm.

Qualifying race Saturday: Roland Ratzenberger had a fatal accident – the first in 12 years.

Race day Sunday: Pedro Lamy drove into a stalled racing car and sent car parts and tires flying into the spectator’s area causing injuries to the audience. And just a short while after that – Ayrton Senna drove full speed into a concrete barrier and died instantly. How come no one stopped the race? [/box]

 

[box] WLC, Royal BAM and Korsvägen WLC is the abbreviation for West Link Contractors, a joint venture between Wayss & Freytag (a part of Royal BAM) and NCC working on the project Korsvägen in Gothenburg, Sweden. Korsvägen is a part of West Link – an underground railway with 3 stations facilitating train travelling locally and regionally. [/box]

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.