Komplexa markarbeten krävdes i Kvarnbyn

I arbetet med att förvandla Kvarnbyn i Mölndal från en förorenad industritomt till ett grönskande bostadsområde var markarbetena en viktig del. Områdets förutsättningar med mycket branta slänter och behov av stora förflyttningar av massor bidrog till att vi fick ett utmanande och spännande markprojekt.

Tänk dig att du ska utföra grundläggning och markarbeten för 400 bostäder fördelat på sex huskroppar i ett område där skillnaden mellan den högsta punkten och den lägsta är 34 meter. Kvarnbyområdet har formen av en trekant där basen ligger på högst upp på en lutning och spetsen längst ner, ju längre ner man kommer desto smalare blir området.

Jordarmering för att lösa den starka lutningen

2014 påbörjade vi markarbetena för Kvarnbyterassen, den första etappen av fyra som NCC skulle bygga i Kvarnbyn. Vi började på den nedre delen av etappen och byggde oss uppåt så att säga. Där det är som brantast, på ytan för deletapp Kvarnbyterassen, är det sex våningars höjdskillnad mellan marknivåerna på husens fram- och baksidor. Det kräver omsorgsfull planering att arbeta i en sådan stark lutning och det krävs en extraordinär grundläggning och bearbetning av marken för att undvika jordtryck och ras.

Kvarnbyterrassen består av en trappstegsformad huskropp som bildar ett stabiliserande mothåll för byggnationen på de övre delarna av tomten, vilken har en lutning på 20 procent med 25–30 meters höjdskillnad. Den lägre delen av Kvarnbyterrassen står emot jordtrycket med två våningar, medan resterande fyra våningars tryck bärs upp av armerad jord innanför huskroppens övre del. Jordarmeringen byggdes upp av befintliga massor från tomten och är 120 meter lång, nio meter bred och 12 meter hög och står i 83-85 graders lutning. Konstruktionen är byggd i väl packade lager som är 40-60 cm tjocka med ett invävt geonät som armerar jorden.

Tekniken är ovanlig i Sverige och det var svårt att hitta pågående referensobjekt innan vi startade. Jordarmeringen fordrade noggrann planering, där all personal involverades, liksom en nära dialog med NCC Teknik, NCC Building och Hercules – vår grundläggningsexpert. En av våra styrkor är att vi har hela kompetenskedjan inhouse så NCC kan ta den här typen av uppdrag.

Rätt utformning av projekt Kvarnbyterassen var alltså en förutsättning för att kunna bygga högre upp i området. Men för att hantera övriga nivåskillnader och stabilitet i området så gjöt vi också ett stort antal stödmurar med varierande höjder på upp till nio meter, bland annat.

På rätt plats från början

Ytterligare en utmaning var tillgängligheten i området. Man tar sig inte fram i slänterna hur som helst när det är 30 graders lutning. Vi byggde transportlederna där de planerade framtida lokalgatorna skulle gå. Att lägga energi och material på rätt plats från början sparade både tid och pengar för projektet. Men lastbilar var inte att tänka på, det skulle ha genererat för stora marktryck. Istället nyttjade vi speciella dumprar för massförflyttningen inom området.

I arbetet ingick grovsprängning på tomtens övre del. Det krävde riskanalys och särskild hänsyn till närliggande äldre och K-märkta hus som minner om Mölndals tidiga industrihistoria. Mätare sattes upp för att kontrollera att byggnaderna inte påverkas, och allt har gått bra.

Rivning av gammal kemiindustri

I ett tidigt skede av projektet utförde vi rivningen av den gamla fabriken samt den omfattande marksaneringen. Allt detta skedde i ett tätt samarbete med NCC Teknik som bistod oss med råd, provtagning samt analyser. Dessutom hade vi en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen som hade en kontrollfunktion avseende den pågående saneringen av fastigheten.

Mitt i smeten

En annan aspekt som gjorde arbetet komplicerat är områdets intilliggande verksamheter. Kvarnbygatan som passerar arbetsområdets södra sida är hårt trafikerad. Nordost om arbetsområdet passerar järnvägen med ställverk och spår som är känsliga för vibrationer. Därför krävdes noggranna förberedelser och koordinering med Trafikverket och Mölndals stad inför pålning och sprängning.

I ett byggprojekt av den här storleken är det många olika kontaktpunkter att hålla reda på och många olika aspekter att beakta. Det kan vara svårt. Men, vi gillar utmaningar! Det är ju det som gör att man utvecklas tillsammans och blir ett starkt företag.

Hälsningar från Anders Eliasson, produktionschef NCC Infrastructure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.