Så bidrar NCC till FN:s globala mål

Världens ledare har beslutat om 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna inför år 2030. NCC välkomnar agendan och ser att vi är på rätt väg gällande våra erbjudanden men ser också att agendans mål kan användas för att förutse vad som kommer att efterfrågas av oss framöver.

Världens ledare har beslutat om 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna inför år 2030. NCC välkomnar agendan och ser att vi är på rätt väg gällande våra erbjudanden men ser också att agendans mål kan användas för att förutse vad som kommer att efterfrågas av oss framöver.

En central fråga för Nordens kommuner och myndigheter är idag arbetet med de globala målen. För NCC innebär det att vi nu ska omvandla globala behov och ambitioner till konkreta affärslösningar, lokalt där vi finns. Enligt en undersökning har nästan 40% av Sveriges kommuner en formulerad strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030, en siffra som kommer att öka varje år och som påverkar det som behöver byggas. Låt oss ta några exempel på hur NCC kan hjälpa kommuner och andra kunder att arbeta mot de globala målen.

Hälsa och välbefinnande

FN:s globala mål nr 3.FN:s mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

Exempel på delmål (3.9): Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

NCC strävar efter att bygga med produkter och material som främjar en giftfri och god bebyggd miljö med hjälp av branschens mest sakkunniga parter. Bland annat använder vi oss av Byggvarubedömningen och produktvalsverktyget BASTA och miljöbedömning av de material som byggs in och används i byggnader och anläggningar. Vår miljöanpassade ogräsbekämpning, NCC Spuma, är en av få giftfria lösningar för att bekämpa oönskad vegetation, och NCC SnowClean är en helt ny klimatsmart anläggning som renar och smälter snö, vilket minskar föroreningar i städer där man annars brukar tippa snö i exempelvis sjöar och på ängar.

Hållbar energi för alla

Ikon för FN:s globala mål nr 7.FN:s mål 7: Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

Exempel på delmål (7.3): Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

NCC erbjuder redan i dag möjligheter att energieffektivisera Norden och bygger infrastruktur och byggnader klimatsmart. Vi bygger bland annat vind- och vattenkraftverk samt byggnader som producerar mer energi än vad de använder (s.k. plusenergihus). I vår egen verksamhet köper vi endast förnybar elektricitet och vi driver på arbetet mot att energieffektivisera allt ifrån maskiner till asfaltverk, så att vi kan uppnå vårt mål om att minska våra koldioxidutsläpp med 50% från år 2015 till 2020. År 2017 hade vi nästan nått halvvägs med 19%.

Hållbara städer och samhällen

FN:s mål 11: Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Ikon för FN:s globala mål nr 11.Exempel på delmål (11.1): Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden

NCC erbjuder till exempel helhetskonceptet Hållbar renovering som är utvecklat för att rusta upp befintligt bostadsbestånd där livskvalitet, ekonomi och miljö går hand i hand. Målet med Hållbar renovering är en förnuftig och kostnadseffektiv renoveringslösning som både fastighetsägare och boende har råd med, och som är möjlig att genomföra. En löpande dialog med de boende är nyckeln till lokalt engagemang och ett lyckat projekt, vilket möjliggörs genom vår samverkansform NCC Partnering.

Hållbar konsumtion och produktion

Ikon för FN:s globala mål nr 12.FN:s mål 12: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Exempel på delmål (12.5): Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

NCC arbetar med att ha ett livscykelperspektiv i alla våra projekt. Därigenom kan vi planera för resurseffektivitet och återvinning. Vi jobbar hårt mot målet att återanvända eller återvinna 70% av allt avfall som genereras till år 2020, från 50% år 2016. Asfalt är 100% återvinningsbart och det är något vi satsar på, och tillsammans med lösningar som Loop Rocks främjas hela branschen i riktningen mot ett mer cirkulärt samhälle.

Bekämpa klimatförändringen

Öga med jordglob: Ikon för FN:s globala mål nr 13.FN:s mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Exempel på delmål (13.1): Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

NCC Sverige har ställt sig bakom det svenska målet om en fossilfri byggsektor och ett klimatneutralt Sverige till år 2045, vilket är ett unikt initiativ med bred involvering av många aktörer i hela värdekedjan. Vi tillhandahåller även lösningar som kan hantera klimatförändringarna, så som markbeläggning som släpper igenom vatten vid skyfall. Även NCC:s landskapsarkitekter är experter på klimatanpassning genom grönska och vegetationslösningar som samlar upp väta och som skuggar vid hetta.

Ekosystem och biologisk mångfald

Träd och måsar: Ikon för FN:s globala mål nr 15.FN:s mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Exempel på delmål (15.5): Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

NCC erbjuder många olika lösningar för att göra städer, täkter och livsmiljöer mer gröna. Några exempel är tak för biologisk mångfald, marksanering, hus med odlingsträdgårdar, restaurering av täkter, och ekosystemtjänster.

Är du intresserad av dessa eller andra hållbara lösningar som NCC erbjuder? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.