Gröna städer är hållbara städer

Att bygga in grönska i stadsmiljön har stora möjligheter att göra staden attraktivare för människorna och samtidigt mer motståndskraftig mot effekterna av klimatförändringarna.

Att bygga in grönska i stadsmiljön har stora möjligheter att göra staden attraktivare för människorna och samtidigt mer motståndskraftig mot effekterna av klimatförändringarna.

Gröna städer har tidigare främst handlat om att bevara viktiga naturtyper när nya områden bebyggs. När Hammarby Sjöstad planerades för snart 20 år sedan fick dungar med ekskog vara kvar i området eftersom ekskog är rik på arter av bland annat insekter, svampar och lavar.

Syftet med stadens grönska har alltså varit att gynna biologisk mångfald. Men nu ökar samhällets intresse för grönytor och listan med fördelar för staden och dess invånare växer.

En viktig funktion är att hjälpa oss hantera följderna av klimatförändringarna. Ett exempel är hur grönska kan fördröja stora vattenflöden vid kraftiga skyfall. Just hällregn och översvämningar är ett av de konkreta problem som kommer att bli allt vanligare.

Gröna tak absorberar vatten, de fördröjer och jämnar ut flödet av vatten innan det fortsätter ner i hängrännor och stuprör och sedan vidare till gator och dagvattensystem. I gatumiljön är gräsytor och planteringar viktiga eftersom de sväljer vatten.

I Kiruna har NCC byggt en öppen dagvattenanläggning ovan jord, istället för som ofta under jord i brunnar. Den 25 meter breda och 110 meter långa ”dalgången” har träd och andra växter som fördröjer och utjämnar vattenflödet när det regnar. Växterna bidrar också med naturlig rening, innan vattnet slutligen når en damm. Därifrån sipprar vattnet ut i myrmark. Anläggningen är också ett vackert inslag i stadsmiljön.

Grönskande fasader hjälper till att hålla fastigheter svala under heta somrar. Växterna som klättrar på fasaden suger upp vatten ur marken och låter det dunsta ut ur små porer på bladytan. Avdunstningen tar med sig värmeenergi och skapar en sval zon utmed fasaden. Även ett välplacerat träd kan skugga fönster i söderläge.

Och den mänskliga själen mår bra av att ögat får betrakta växter. Forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet har visat att grönska gör att vi tillfrisknar fortare, att barn utvecklas bättre och att äldre håller sig friskare. Och vuxna får en möjlighet till avkoppling och återhämtning från en stressig vardag.

Träd, gräs och andra växter dämpar också buller. Och är ett hem för våra livsviktiga pollinatörer, som humlor, bin och fjärilar. Utan ekosystemtjänster som pollinatörer får vi ingen produktion av frukt och bär i stadens trädgårdar.

Allt fler är inne på det gröna spåret. I Paris har borgmästaren Anne Hidalgo som mål att skapa 100 hektar gröna väggar och tak till år 2020. En tredjedel av ytan ska vara odling av mat. I Sverige håller miljöminister Karolina Skog en rad rundabordssamtal under våren för att få synpunkter på hur städernas grönska kan öka.

Vi på NCC är med på tåget. Vi ser grönskan som en värdefull del av stadsmiljön. Till våra kunder vill vi säga: ta upp era önskemål om grönytor tidigt under vårt samarbete. Då kan vi hjälpa dig att skapa en fastighet eller en stadsdel som också är en grön oas.

Christina Lindbäck,
hållbarhetschef på NCC

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.