Går det att bygga hus av hus?

Hur går omställningen mot mer återbrukat material i byggbranschen? Vilka hinder och möjligheter finns och är vi på väg mot ett paradigmskifte? Det här är frågor som Anna-Clara och Jessica funderar över i deras arbete med att hitta återbrukslösningar och möjligheter till minskad klimatpåverkan när de arbetar med att utveckla och bygga hus på NCC.

Hur går omställningen mot mer återbrukat material i byggbranschen? Vilka hinder och möjligheter finns och är vi på väg mot ett paradigmskifte? Det här är frågor som Anna-Clara och Jessica funderar över i deras arbete med att hitta återbrukslösningar och möjligheter till minskad klimatpåverkan när de arbetar med att utveckla och bygga hus på NCC.

För att lyckas med ett mer cirkulärt byggande behöver vi identifiera och säkerställa smarta lösningar för återbruk som också fungerar smidigt i de unika byggprojekten. Det här är något som vi, Anna-Clara Ackebo, hållbarhetsspecialist NCC, och Jessica Bergendahl, projektledare NCC Property Development, brinner för och som vi samarbetar kring på olika utvecklings- och byggprojekt inom NCC. Visst finns det många frågeställningar att reda ut kring återbruk, samtidigt blir vi sporrade av den utmaningen och av den stora potentialen till förbättring. Ja, kanske kan ett paradigmskifte bli verklighet inom en inte alltför lång tidshorisont.

Mer tid i starten

En utmaning som vi ofta stöter på i återbruksprojekt är att vi inte bara kan göra som vi alltid har gjort. Det handlar till exempel om att vi behöver tillåta mer tid under planeringsskedet för att hinna med en gedigen återbruksinventering, hitta rätt återbruksmaterial och kartlägga potentiella lagerplatser för återbruksmaterialet. Men mer tid inledningsvis innebär, enligt vår erfarenhet, ofta smidigare flöde längre fram i byggprocessen och en större möjlighet att verkligen lyckas med projektets återbruksambitioner.

Även digitaliseringen är en möjliggörare för den cirkulära transformationen, och kan hjälpa oss att ta ett ansvar för det material vi bygger in idag. Genom att information om inbyggda produkter och material lagras i digitala databaser på ett åtkomligt sätt skapas förutsättningar för att byggnaden ska kunna fungera som en framtida materialbank. Det här innebär större möjligheter att få till ett säkert och stabilt cirkulärt flöde i byggbranschen.

Återhus – ett forskningsprojekt för att bygga hus av hus

Det har länge ansetts som omöjligt att återbruka tyngre byggnadsdelar, främst stomme och fasad som består av stora mängder betong och stål. Samtidigt är det ju just dessa som ofta står för den stora klimatpåverkan i ett byggprojekt. Därför är forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”, där återbruk av tunga byggnadsdelar ska möjliggöras, så viktigt. Forskningsprojektet ska möjliggöra en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi.

NCC har medverkat i Återhus-projektet från start och det känns riktigt bra att vi nu börjar landa i ett flertal resultat som kommer bädda för mer återbruk av byggmaterial och bidra till en minskad klimatpåverkan, mindre andel avfall samt minskat uttag av naturresurser. Kvalitetssäkring och garantier av materialet är avgörande trösklar för att komma vidare och få ordentlig fart på kunskapsspridningen och intresset. Det här är något som forskningsprojektet tagit fasta på och tydliga arbetssteg som säkerställer kvaliteten för både genomförandet och materialet har undersökts och identifierats. Det här tror vi kan vara till stor nytta för den fortsatta utvecklingen av återbruksarbetet inom branschen.

Inom Återhus-projektet testas och verifieras dessutom lösningar och delmoment direkt på fyra riktiga pilotprojekt i Solna och Uppsala, allt från inventering, kvalitetssäkring, projektering till färdigställd nybyggnation arbetas det med i dessa. I de två piloter som vi på NCC är engagerade i, kontorsutvecklingsprojekten Forma och Parkhuset i Solna Business Park norr om Stockholm, projekteras återbrukade hdf-bjälklag in som en del av stommen. Bland annat har vi genom provningar kunnat fastställa att dessa återbrukade hdf-bjälklag är av samma kvalitet som nya hdf:er – och det är jätteviktig kunskap för att kunna skala upp detta. Återbrukat material måste ju uppfylla samma krav, exempelvis vad gäller hållfasthet och kontamination, som nytt.

Resultaten från Återhus sammanställs nu till modeller och processer som ska stödja cirkulära material- och produktflöden. Allt för att möjliggöra standardisering och uppskalning av återbruk av tunga byggnadsdelar från pilotprojekt till branschstandard. Det här är avgörande kunskap för vår bransch som förhoppningsvis kan bidra till det paradigmskifte vi efterlyser.

Anna-Clara Ackebo, hållbarhetsspecialist NCC

Jessica Bergendahl, projektledare NCC Property Development

För att bidra till en större förflyttning av branschen pågår just nu forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” som NCC medverkar i. Här ska tunga byggnadsdelar, som stommar av betong och stål, återbrukas i nya byggnader.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.