Så skapar du en god ljudmiljö på lagret

Enligt Arbetsmiljöverket kan buller och dålig ljudmiljö skapa problem för dem som jobbar i sådana arbetsmiljöer. Hur gör man och vad ska man tänka på för att undvika att utsätta sina medarbetare för skadliga ljudnivåer i lagerlokaler?

Starkt buller skadar på lång och kort sikt och är något alla arbetsgivare är skyldiga att förebygga. I lagerlokaler kan det vara svårare att dämpa eller skärma av ljud jämfört med ett kontor. Det är viktigt att man som arbetsgivare är medveten om de huvudsakliga riskerna med starkt buller och implementerar arbetssätt som motverkar detta.

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar att ta fram rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Detta kan göras tillsammans med utsedda skyddsombud.

Här är några handfasta råd om vad du kan göra för att minska bullret inom industriverksamheter:

1. Alternativa arbetsmetoder och planering av lokalen. Kan du förändra hur du arbetar för att minska ljudet som uppstår eller kan du planera var i lokalen vissa uppgifter utförs för att på så sätt skärma av ljud?

2. Använd lämplig arbetsutrustning.

3. Åtgärder på maskiner eller annan bullerkälla. Förse tryckluftsutsläpp med utloppsljuddämpare, bromsa upp hastigheten på material som slår mot varandra och använd perforerad plåt, sträckmetall eller metallnät istället för ljudutrustade plåtytor.

4. Minska spridning av luftburet buller. Skärma av eller bygg in bullrande utrustning med ljudisolerande och ljudabsorberande konstruktioner. Man kan även minska reflekterat ljud i lokalen genom ljudabsorbenter i tak och på väggar. Genom regelbundet underhåll av maskiner och utrustning kan man förhindra att ljudnivån för en maskin ökar på grund av förslitning och åldring.

Fler konkreta tips hittar du hos Arbetsmiljöverket.

Hälsningar

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.