Mot bilfria fastigheter?

Allt fler väljer att cykla, jogga eller gå till jobbet och städerna möter behovet genom att utveckla cykelbanor och gångstråk som underlättar framkomligheten för alla trafikanter. För fastighetsutvecklare ökar kraven på att skapa attraktiva lösningar, utrymmen och verktyg för att möta behoven hos denna växande grupp trafikanter.

Det råder delade meningar kring satsningarna på att skapa bilfria miljöer i våra städer. En del menar på att handeln drabbas negativt när det inte går att ta bilen till och från handelsstråk. Att de som shoppar skrymmande och tunga möbler inte alltid är pigga på att forsla hem de med en lastcykel är fullt förståeligt. Men om butiksutbudet i en del stadskärnor skulle anpassas efter transportmedlen skulle antalet bilar kunna minska, likväl som trängseln och mängden luftföroreningar.

På NCC Property Development jobbar vi mycket med att möta de behov som uppstår i omställningen till ett mer hållbart resande. Stöldsäkra cykelparkeringar, cykelpumpar och lättillgängliga omklädningsrum samt korta avstånd till utrymmena för dessa, är bara några exempel på hur man kan underlätta för de som väljer cykeln framför bilen. Trafiktavlor som anger turtätheten för intilliggande kollektivtrafik uppmuntrar också till mer hållbara val och mer vardagsmotion än att sätta sig i bilen vid husknuten.

Veronica Koutny Sochman, miljöchef hos oss på NCC Property Development, medverkade nyligen vid det tjugonde Forum för hållbara lösningar, denna gång med temat ”Mot bilfria fastigheter”.

Hon pekade på utmaningen med att dimensionera för hållbara resvanor i nybyggda kommersiella fastigheter då förändringstakten är så snabb. En fastighetsutvecklingsprocess pågår ofta under några år och den uppskattade framtida efterfrågan på cykelparkeringar och laddplatser för elbilar är svår att förutse.

– Det är en utmaning att förhålla sig till den snabba förändringstakten. Det finns många kontorsbyggnader där fastighetsutvecklaren upplever att man räknat högt på cykelparkeringar i projekteringen och trots det räcker utrymmet inte till vid inflyttning utan hyresgästerna gör om förråd och parkeringsplatser till mer cykelparkering. Och hur mycket ström ska vi dra fram för elbilar, hur länge räcker några enstaka laddplatser? Kommer efterfrågan om 10 år vara laddplatser på 20, 30 eller 60 procent av parkeringsplatserna?

Från NCC Property Developments sida bäddar vi för framtiden genom att miljöcertifiera alla fastigheter vi utvecklar genom att använda det internationellt ledande certifieringssystemet BREEAM. BREEAM premierar hållbart resande, både för gående, cyklister, resande med kollektivtrafik och i elbilar. I kontors- och handelsplatsen Torsplan certifieras exempelvis den andra etappen enligt den högsta nivån BREEAM Outstanding. Det blir första gången en svensk kontorsbyggnad uppnår den nivån. Vi skapar ringar på vattnet genom att ta ansvar för en positiv utveckling i de stadsdelar vi är verksamma i och inte enbart fokusera på optimering av en enskild fastighet.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.