Gröna tak för ekologisk hantering av dagvatten

Urbaniseringen gör att allt fler bor i städer. En möjlig och hållbar hantering av de ökade regnmängderna och ett föränderligt klimat är att anlägga gröna tak.

När antalet hus och hårda ytor i städer ökar kan dagvattnet skapa problem eftersom dessa ytor inte kan absorbera vattnet. Per år faller det i genomsnitt 550 mm regnvatten i Stockholm och 450-500 mm av detta avrinner som dagvatten på stadens hårda ytor.

Genom att anlägga gröna tak och även kanaler och dammar i anslutning till bostadsområden blir dagvattnet lättare att hantera. Den biologiska mångfalden på gröna tak bidrar positivt till stadens ekosystemtjänster. De förbättrar dessutom luften och dämpar bullret.

I Stockholm Vattens dagvattenstrategi från mars 2015 framgår det att ett delmål är att dagvatten ska användas som en resurs för att skapa attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön. Både i Sverige men också utomlands finns flera exempel på hur det fungerar i praktiken redan nu.

När vi utvecklar fastigheter gör vi det alltid med perspektivet att våra hus är en del av en helhet. Ett hus i ett kvarter, eller ett kvarter i en stad. Vi vill bidra till att upprätthålla en dagvattenhantering som är gynnsam för miljön och för oss som bor i städerna.

Därför samarbetar vi också nära med de kommuner som vi bygger i. Vad behöver de människor och företag som är verksamma på platsen? Hur kan vi utveckla fastigheter som främjar miljön? Detta är frågor vi alltid ställer oss.

En del av svaret är att anlägga gröna tak så ofta det är möjligt. En miljölösning som i sig är en pusselbit i resan mot framtidens hållbara storstadsregioner.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.